måndag 3 oktober 2016

Vässade verktyg mot gängbrottsligheten


Just nu visar SVT 1 den danska serien ”Follow the Money”. Den är välspelad och bitvis spännande, om än med vissa trovärdighetsproblem. Titeln anspelar på den strategi för åtgärder mot organiserad brottslighet (maffian) som det amerikanska rättsväsendet utvecklade under 1930-talet, när man hade misslyckats med att fälla Al Capone för mord; han fälldes istället för skattebrott. Tillgångsinriktad brottsbekämpning kallar BRÅ denna policy, som under de senaste decennierna alltmer börjat tillämpas inom EU (BRÅ-rapport 2014:10). En viktig startpunkt var Europarådets handlingsplan för insatser mot organiserad brottslighet år 1998, som därefter har följts av flera EU-direktiv med preciseringar och skärpningar. Från och med 1 juli 2016 gäller i Sverige ny, vässad lagstiftning angående utvidgat förverkande (SOU 2015:67, Prop. 2015/16:155, Brb. kap 36). Här följer några viktiga inslag i den reviderade lagen:

·      förverkandet avser inte enbart vinster som härrör från kriminella aktiviteter, utan också hjälpmedel som använts för brottslighetens genomförande;
·      förverkandet gäller även då någon döms för försök, förberedelse eller stämpling till brott;
·       förutom en rad preciserade brottstyper (dataintrång, barnpornografibrott, givande/tagande av muta, narkotikabrott, dopningsbrott, människosmuggling) kan förverkande beslutas för andra brott med minst två år i straffskalan, om brotten utgjort led organiserad brottslighet;
·      förverkandet kan riktas mot gärningspersonen och dennes medhjälpare, den som beretts vinning (näringsidkare i samband med ekonomisk brottslighet), personer som förvärvat, ärvt eller genom bodelning kommit över egendomen;
·      i fråga om bevisning gäller att det ska framstå som klart mer sannolikt att egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet (beviskravet är här lägre än vad som normalt gäller vid brottmål).

Med den nya lagen har rättssystemet fått vässade verktyg för att komma åt både organiserad och ekonomisk brottslighet. Genom att lagstiftaren särskilt har påtalat att förverkandet även omfattar andra brott med minst två år i straffskalan, om de rör deltagande i en kriminell organisation, inkluderas merparten av den brottslighet som olika kriminella nätverk och grupperingar sysslar med (för exempel på sådan brottslighet, se BRÅ-rapport 2016:12). Det finns nu rättslig grund för rättsväsendet att tillämpa ”Follow the Money” ­– strategin mot i stort sett all brottslighet som sker i organiserad form.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar