måndag 29 oktober 2018

Dödligt våld som dödsorsak


Socialstyrelsen har nyligen publicerat uppgifter om dödsorsaker 2017. Störst uppmärksamhet har ägnats de dödliga gängskjutningarna. Data visar att 26 män i åldern 15 – 29 år dog av skottskador år 2017. Denna typ av dödligt våld har sedan 2012 pressat upp dödfallen på grund av våld. Innan dess minskade det dödliga våldet under lång tid.


Dödligt våld genom övergrepp av annan person kategoriseras enligt WHOs klassificeringssystem ICD – 10 (koderna X85 – Y09) och redovisas som faktiska fall eller fall per capita (per 100 000 invånare). Sistnämnda sort möjliggör jämförelser över tid och jämförelser mellan regioner och länder med olika befolkningsnivåer. 

För Riket som helhet var antalet fall av dödligt våld per 100 000 år 2017 totalt 1,05 (för män 1,62, för kvinnor 0,48). Medianvärdet för perioden 2000 till 2017 var totalt 0,91 (för män 1,25, för kvinnor 0,57). Dödligt våld mot män år 2017 var alltså mer omfattande än för perioden som helhet, medan det dödliga våldet mot kvinnor låg på en lägre nivå. 

Antal fall av dödligt våld 2017 (medianvärdet för 2000 – 2017 inom parentes)

Riket 2017
VG 2017
Totalt
1,05 (0,91)
1,13 (1,09)
Män
1,62 (1,25)
1,78 (1,50)
Kvinnor
0,48 (0,57)
0,48 (0,52)
Källas: Socialstyrelsens statistikdatabas, dödsorsak X85 – Y09.

Tabellen ovan visar en jämförelse mellan Västra Götaland med Riket som helhet för år 2017 och med avseende på medianvärdena för perioden 2000 – 2017 (inom parentes). Nivån i regionen låg 2017 högre vad gäller våld mot män och på samma nivå för kvinnor. För perioden som helhet var dödligt våld mot män mer frekvent än i Riket som helhet, medan dödliga övergrepp mot kvinnor låg lägre i regionen än i Riket i stort.

På nationsnivå kan jämförelser göras med andra EU-länder. Tyvärr finns inte tillgängliga data senare än år 2015. För några länder blir jämförelserna dessutom något missvisande därför att de även räknar in dödsfall på grund av vissa skador och drunkning genom olycksfall. Inte helt kompatibelt med andra ord, och vi får nog också räkna med vissa olikheter i klassificeringen på lokalnivå. En nypa salt anbefalles därför.


Generellt kan sägas att dödligt våld inom EU-28 har minskat sedan år 2004. Genomsnittet för EU-28 år 2015 var 0,9 fall av dödligt våld mot män och 0,5 mot kvinnor, räknat per 100 000 invånare. Som diagrammet nedan visar ligger de baltiska länderna högst och nivån är som lägst i länder som Storbritannien, Irland och Frankrike. Sverige ligger på 18:e plats, dvs. bland länder med en frekvens av dödligt våld som ligger över genomsnittet (1,4 för dödligt våld mot män och 0,6 för dödligt våld mot kvinnor). 


 

måndag 22 oktober 2018

Brottsnivån i amerikanska städer – och tre svenska storstäder

The Brennan Center for Justicevid NY University of Law (www.brennancenter.org) har nyligen presenterat en lättillgänglig sammanställning över brottslighetens omfattning i USA:s 30 största städer. Dataunderlaget avser vanligt förekommande brott som rapporterats till polisen: inbrott, stöld/snatteri, bilstöld, stöld ur/från fordon, misshandel, rån och mord. Totalt sett minskade dessa brott 2017 med 2,1 % jämfört med 2016, varav våldsbrottsligheten sjönk med 1 % och mordfrekvensen med 3,4 %. Men variationen mellan städerna är stor. Nedan har jag sammanfattat situationen i de tio mest drabbade städerna – 2017 jämfört med 2016 (plus de två största städerna NY och LA).


Brott totalt per 100 000
Förändring mot 2016 i procent
Våldsbrott per 100 000
Förändring mot 2016 i procent
Mord per 100 000
Förändring mot 2016 i procent
Baltimore
6 661
+ 2,3
1 998
+ 14, 8
55,4
+ 7,8
Memphis
(saknas)
(saknas)
1 883
+ 8,3
27,0
- 9,6
Detroit
6 335
- 4,9
1 750
- 10,7
39,6
- 12,6
Houston
5012
- 5,4
1 000
+ 2,6
10,7
- 16,9
Washington DC
4 938
- 13,4
790
- 25,1
16,7
- 17,4
Nashville
4 883
+ 3,2
1 065
+ 3,1
16,5
+ 36,0
Chicago
4 308
+ 1,6
1 057
+ 1,0
24,6
- 12,3
Philadelphia
3 943
- 2,6
876
- 3,6
19,7
+ 13,1
Las Vegas
(saknas)
(saknas)
748
- 3,4
12,3
+ 23,5 
Indianapolis
(saknas)
(saknas)
1 243
- 4,1
17,5
+ 2,7Los Angeles
3 154
+ 0,6
688
+ 4,1
7,0
- 4,8
New York
1 923
- 4,2
510
- 6,6
3,4
- 13,4

Topp tre är städer som inte brukar förekomma i medierapporteringen: Baltimore, Memphis och Detroit. Chicago, som Trump kallat katastrof och hotat med militära insatser, kommer längre ned på listan, även om mordfrekvensen är fjärde högst. Men nedgången 2017 jämfört med 2016 är påtaglig. Den årsvisa variationen mellan städerna är stor – med ett spann från – 17,4 % (Washington DC) till + 36 % (Nashville). De största städerna – NY och LA – kommer långt ned på 30-listan; LA som nummer 25 och NY som nummer 30. Vissa städers mordfrekvens är förskräckande. Baltimore med 55,4 mord per 100 000 invånare (16 gånger högre än NY) och Detroit med 39,6 per 100 000 invånare pekar på förhållanden som man annars finner i sydamerikanska länder och storstäder.

Jämförelser mellan olika länders kriminalstatistik är vansklig. Men ett försök utifrån de brottskategorier som the Brennan Centeranvänder skulle för Sveriges tre största städer ge följande bild. Osäkerheten ifråga om brottskategorier är störst för stöldbrotten, där den svenska avgränsningen inkluderar fler juridiska gärningsformer än den amerikanska. För mord har jag utgått från BRÅ:s analys av konstaterat dödligt våld inom ramen för polisorganisationens regioner; region Stockholm, region Väst och region Syd. Det rör sig således om större geografiska enheter med fler fall av dödligt våld och fler invånare än de tre storstäderna. Det ska också sägas att dödligt våld inkluderar fler juridiska gärningsformer än mord, medan den amerikanska avgränsningen avser mord specifikt.  


Brott totalt per 100 000
Förändring mot 2016 i procent
Våldsbrott per 100 000
Förändring mot 2016 i procent
Mord per 100 000
Förändring mot 2016 i procent
Stockholm
8 317
- 4
1 293
- 8
2,1
+ 92
Göteborg
7 512
- 16
1 092
- 6
0,9
+ 6
Malmö
7 794
- 10 
1 241
- 16
0,9
- 43

De tre svenska storstäderna har betydligt högre nivå av totalt anmälda brott än sina amerikanska motsvarigheter. Skillnaden härrör främst från den stora diskrepansen beträffande rapporterade stöldbrott. Differensen ifråga om inkluderade gärningsformer har påtalats, men på samma konto ska också föras varierande anmälningsbenägenhet kopplat till försäkringsregler, graden av försäkringstäckning, enkla och tillgängliga system för anmälan, förtroende för rättsväsendet etc. När det gäller våldsbrott (misshandel och rån) ligger de tre svenska städerna kring mittvärdena för de tio högst noterade amerikanska städerna. Men även härvidlag bör olikheter ifråga om lagstiftning samt ingripande- och rapporteringsrutiner beaktas. Den stora skillnaden i jämförelsen ovan ser vi för mordfrekvensen, eller för de svenska städerna; konstaterade fall av dödligt våld. Här ligger de tre svenska storstäderna betydligt lägre än sina amerikanska d:o. Det bör noteras att Stockholmsregionens höga siffra för 2017 beror på terrorattacken på Drottninggatan och ett osedvanligt högt antal dödliga gängskjutningar.