måndag 29 oktober 2018

Dödligt våld som dödsorsak


Socialstyrelsen har nyligen publicerat uppgifter om dödsorsaker 2017. Störst uppmärksamhet har ägnats de dödliga gängskjutningarna. Data visar att 26 män i åldern 15 – 29 år dog av skottskador år 2017. Denna typ av dödligt våld har sedan 2012 pressat upp dödfallen på grund av våld. Innan dess minskade det dödliga våldet under lång tid.


Dödligt våld genom övergrepp av annan person kategoriseras enligt WHOs klassificeringssystem ICD – 10 (koderna X85 – Y09) och redovisas som faktiska fall eller fall per capita (per 100 000 invånare). Sistnämnda sort möjliggör jämförelser över tid och jämförelser mellan regioner och länder med olika befolkningsnivåer. 

För Riket som helhet var antalet fall av dödligt våld per 100 000 år 2017 totalt 1,05 (för män 1,62, för kvinnor 0,48). Medianvärdet för perioden 2000 till 2017 var totalt 0,91 (för män 1,25, för kvinnor 0,57). Dödligt våld mot män år 2017 var alltså mer omfattande än för perioden som helhet, medan det dödliga våldet mot kvinnor låg på en lägre nivå. 

Antal fall av dödligt våld 2017 (medianvärdet för 2000 – 2017 inom parentes)

Riket 2017
VG 2017
Totalt
1,05 (0,91)
1,13 (1,09)
Män
1,62 (1,25)
1,78 (1,50)
Kvinnor
0,48 (0,57)
0,48 (0,52)
Källas: Socialstyrelsens statistikdatabas, dödsorsak X85 – Y09.

Tabellen ovan visar en jämförelse mellan Västra Götaland med Riket som helhet för år 2017 och med avseende på medianvärdena för perioden 2000 – 2017 (inom parentes). Nivån i regionen låg 2017 högre vad gäller våld mot män och på samma nivå för kvinnor. För perioden som helhet var dödligt våld mot män mer frekvent än i Riket som helhet, medan dödliga övergrepp mot kvinnor låg lägre i regionen än i Riket i stort.

På nationsnivå kan jämförelser göras med andra EU-länder. Tyvärr finns inte tillgängliga data senare än år 2015. För några länder blir jämförelserna dessutom något missvisande därför att de även räknar in dödsfall på grund av vissa skador och drunkning genom olycksfall. Inte helt kompatibelt med andra ord, och vi får nog också räkna med vissa olikheter i klassificeringen på lokalnivå. En nypa salt anbefalles därför.


Generellt kan sägas att dödligt våld inom EU-28 har minskat sedan år 2004. Genomsnittet för EU-28 år 2015 var 0,9 fall av dödligt våld mot män och 0,5 mot kvinnor, räknat per 100 000 invånare. Som diagrammet nedan visar ligger de baltiska länderna högst och nivån är som lägst i länder som Storbritannien, Irland och Frankrike. Sverige ligger på 18:e plats, dvs. bland länder med en frekvens av dödligt våld som ligger över genomsnittet (1,4 för dödligt våld mot män och 0,6 för dödligt våld mot kvinnor). 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar