torsdag 23 april 2020

Brott under mars 2020


Den 16 april släppte BRÅ den prel. statistiken för anmälda brott under mars 2020. Med tanke på intresset för coronakrisens eventuella effekter presenterades också två mindre rapporter med mer ingående beskrivningar av utvecklingen för olika brottstyper. I korthet visar statistiken att antalet brott totalt minskat något under mars 2020 jämfört med mars 2019. Nedgången gäller också för ett antal specificerade brottskategorier. BRÅ-rapporten beskriver också utvecklingen i Region Stockholm. Jag har på motsvarande sätt tittat på utvecklingen i Region Väst. Sammantaget får vi då denna bild:

Brottskategorier
Riket
Region Sthlm
Region Väst
Samtliga brott
-       4 %
-       7 %
-       8 %
Brott mot person
-       5 %
-       2 %
-       10 %
Stöldbrott m.m.
-       4 %
-       2 %
-       3 %
Bedrägeribrott m.m.
-       14 %
-       22 %
-       19 %
Skadegörelsebrott
-       1 %
-       10 %
             +     7 %
Trafikbrott
-       9 %
-       5 %
-       18 %
Narkotikabrott
             +     2 %
             +     7 %
-       2 %

Brottskategorierna ovan sammanfattar många enskilda brottstyper. Bryter vi ner exempelvis brott mot person och koncentrerar på misshandel har vi i Region Väst en minskning med ca 9 %. Inbrottsstöld (bostad och fritidshus) har däremot ökat med ca 5 %, medan övriga stölder har minskat med ca 11 %.

När det gäller misshandelsbrotten rör intresset särskilt våld mot barn och mot kvinnor. Anledningen är att våld i hemmet kan förmodas tillta pga. ökade sociala påfrestningar i kombination med ökad grad av social isolering till hemmet. Uppgifter om ökat våld mot kvinnor har också rapporterats från andra länder, t ex Kina och Frankrike (länder med stränga utegångsförbud), och svenska frivilligorganisationer har meddelat att krissamtalen blivit fler. För att möta en förmodad ökning av våld mot kvinnor och barn i Sverige har regeringen beslutat avsätta 100 miljoner kr. till barn- och kvinnorättsorganisationer. BRÅ har analyserat anmälningarna som rör våld mot kvinnor med fokus på relationerna mellan offer och gärningsman. Statistiken visar följande: 

Riket
Offer
Mars 20 jfr. med mars 19 
Person under 18 år
-22 %
Kvinnor 18 år eller äldre
+1 %
  
Vi kan konstatera att misshandel mot barn (person under 18 år) har minskat. Mot kvinnor 18 år eller äldre har vi en liten ökning. Tittar man närmare på denna ökning står det klart att den helt och hållet kan hänföras till anmälningar mot någon som kvinnan har eller har haft en parrelation med. 

Jag har granskat motsvarande statistik för Region Väst. Så här ser anmälningarna ut i mars 2020 jfr. med mars 2019: 

Region Väst
Offer
Mars 20 jfr. med mars 19
Mot barn (under 18 år)
-8 %
Kvinnor 18 år eller äldre (inomhus o bekant med gm) 
+9 %

Brotten avser både misshandel och grov misshandel. Anmälda brott mot barn gäller brott som begåtts inomhus. Detsamma gäller anmäld misshandel mot kvinnor 18 år eller äldre. Ökningen på ca 9 % avser uteslutande anmälningar mot någon som kvinnan har eller har haft en parrelation med. Anmälningar som gäller våld från närstående inom släkt/familj eller från bekant genom annan slags relation har däremot minskat under mars månad 2020.

Hur ser det då ut med våld utomhus riktat mot män? Det finns en förmodan om att denna typ av våld ska minska pga. nedstängningar och restriktioner, och därmed en tänkbar minskning av brottstillfällen relaterade till utelivet. En eventuell nedgång syns tydligast i kategorin anmäld misshandel/grov misshandel utomhus mot män 18 år eller äldre, med obekant gärningsman. 

Mars 20 jfr. med mars 19
Offer
Riket
Region Sthlm
Region Väst
Män 18 år eller äldre (utomhus, obekant)
-18 %
-29%
-22%

Anmälningarna för denna typ av misshandel har minskat stort under mars månad 2020 jämfört med samma månad 2019. Störst minskning noteras i region Sthlm, vilket med tanke på nöjeslivets omfattning inte är särskilt förvånande.  

Jag har även fått tillgång till sjukvårdsdata från VG-regionen, omfattande polisområde Storgöteborg (förutom Gbg kommun även Mölndal, Härryda, Partille, Öckerö, Kungälv och Ale). Det gäller patienter från dessa kommuner som akutvårdats för våldsskador vid något av områdets sjukhus. Det bör noteras att akutvård för våldsskador avser mer allvarligt våld (jfr. grov misshandel). En eventuell ökning av lindrigare former av våld kan såldes inträffa utan att det behöver synas i sjukvårdsdata. Siffrorna visar följande:

Det finns inget som indikerar en ökning av våld mot kvinnor och barn under mars månad 2020 jämfört med samma månad 2019. I vissa lokalpolisområden kan emellertid noteras att män i åldersintervallet 15 - 44 år under mars månad 2020 sökt akutvård i mycket mindre grad än under samma tid 2019. För området i helhet ser de sammanslagna siffrorna ut så här.

Antal personer folkbokförda i Storgöteborgs kommuner som sökt akutvård för våldsskador
Område
Mars 19
Mars 20
Q1 19
Q1 20
StorGbg totalt
127
84
302
287
  
För mars 2020 jfr. med mars 2019 har vi en minskning av akutvård för våldsskador (alla kategorier) med 34 %. För kvartal 1 2020 jfr. med kvartal 1 2020 har vi en minskning med 5 %. Minskningen under mars månad sticker ut.

Beaktar vi siffrorna jag redovisat ovan utifrån förväntade effekter av coronakrisen på våldsbrotten kan vi konstatera att utvecklingen under mars månad inte besannas vad gäller våld mot barn (under 18 år). Utvecklingen beträffande våld inomhus mot kvinnor över 18 år motsvarar förväntningarna och detsamma gäller våld utomhus mot män (kraftig minskning).

Resultaten ovan ska dock tolkas med försiktighet. Med tanke på att restriktionerna till följd av coranakrisen inte var i kraft förrän en bit in på månaden är det för tidigt att säga något bestämt om anledningarna till de nämnda skillnaderna. Det rör sig dessutom mest om jämförelser mellan två enskilda månader. Den årsvisa variationen av brottsanmälningar under enskilda månader kan vara betydande. 

Vi gör bäst i att följa Anders Tegnells och andra epidemiologers synsätt; invänta data för att få ett tillräckligt omfattande och bra underlag för att frambringa giltiga slutsatser. I det avseendet är medicinsk epidemiologi och kriminologi samma andas barn.