söndag 6 augusti 2017

Områdesfaktorer och sociala nätverk


Hur många gäng och gängmedlemmar finns det i USA? Enligt färska beräkningar rör det sig om ca 28 000 gäng och 730 000 gängmedlemmar. De finns i varje stad med mer än 100 000 invånare och i 80 % av alla städer med mer än 50 000 invånare. Gängrelaterat dödligt våld svarar för 20 % – 50 % av det dödliga våldet i många storstäder. I en del våldsdrabbade städer ligger det periodvis över 50 %. Gängen är olika med avseende på storlek, organisationsgrad, typ av hierarkisk eller nätverksliknande struktur, etnisk sammansättning, brottstyper och brottslighetens komplexitet etc. Men trots olikheterna tycks motiven för gängvåldet vara påfallande stabila. Det rör sig framför allt om konflikter om områdeskontroll, reaktioner på brott mot gruppnormer, hot mot identitet och heder samt hämnd.

För några år sedan studerade tre ledande amerikanska gängforskare likheter och skillnader mellan olika gängkonstellationer i Chicago och Boston.* Syftet var att närmare granska gängvåldets frekvens utifrån både rumsliga (geografiska) förhållanden och sociala relationsfaktorer. Vanligen studeras dessa inflytelser var för sig, men här tillämpade man ett komplementärt perspektiv med fokus på de samtidiga, interaktiva effekterna av områdesvillkor och sociala nätverk.

Chicago (med ca 2,3 miljoner invånare) och Boston (med ca 630.000 invånare) präglas av utbredd fattigdom (ca 20 % av invånarna lever under fattigdomsgränsen). Demografiskt råder dominans för afro-amerikanska och latinamerikanska befolkningsgrupper. Chicago är en mer etniskt segregerad stad.

Gängstrukturen uppvisar både likheter och skillnader. I Chicago är gängen större, mer välorganiserade och djupare involverade i storskalig narkotikahantering. De kontrollerar stora ytor och många områden. De finns spridda över i stort sett hela Chicago. De är till övervägande del etniskt homogena, och identifierar sig själva som antingen ”blacks” eller ”latinos”. Under undersökningsperioden (2005 – 2009) rapporterades inga ”vita” gäng. Dessa verkar i stort ha försvunnit sedan 1980-talet. I Boston är gängen mer småskaliga, saknar formell organisation, är begränsade ifråga om åldersstruktur, har kortare varaktighet, och de är bara marginellt involverade i gruppbaserad narkotikahandel. De kontrollerar oftast mindre ytor och oftast enbart ett enskilt område, och spridningen är begränsad till färre områden av staden. I likhet med Chicago tenderar gängen att vara etniskt homogena, dock med en större andel av mixad sammansättning (afro-amerikaner och latinos). Även i Boston verkar nästan alla ”vita” gäng numera vara borta ur bilden.

Studien bygger på två typer av data. Den första gäller polisuppgifter om skjutningar mellan gängmedlemmar under åren 2005 till 2009. Det rör sig om incidentrapporter med uppgifter om plats, demografiska aspekter, motiv, uppgifter om inblandade gäng och dess medlemmar etc. Den andra typen avser geografiska områdesdata med fokus på gängkontrollerade områden (baserat på underrättelseuppgifter). Dessa bearbetades och sammanställdes med kartografiska dataprogram (GIS). Analysen gjordes i två steg. Det första i form av en nätverksanalys där varje våldsincident mellan gäng bildar en relation, och där dessa efterhand bildar kluster som visar tätheten (frekvensen av våld) mellan olika gäng i olika områden av respektive stad. Det andra steget utgjordes av statistiska beräkningar av sannolikheten för att våld mellan gängen beror på områdesfaktorer, relationsfaktorer eller interaktion av dessa.

Resultaten visar att i båda städerna formade det dödliga gängvåldet ett stort nätverk som länkade samman majoriteten av gäng, vilket antyder att gängvåld är ett koncentrerat och strukturerat fenomen. Förekomst av högaktiva gäng snedvrider fördelningen av våldet; de svarar för en större del och drar in fler andra gäng i våldsutövningen. Geografiska faktorer har en central roll. Gäng som kontrollerar områden som gränsar till områden som domineras av andra gäng involveras i mer våld (särskilt i Chicago där områdesrivaliteten kan innebära konflikter mellan ett gäng och fyra till fem andra). Men områdeskonflikter förklarar inte allt gängvåld. Tidigare konflikter – även med gäng som man inte delar gräns med – är också en pådrivande faktor. En historik av konflikter mellan gäng har en effekt som går utöver den rumsliga anknytningen. Ömsesidigheten, eller växelverkan, är också viktig. Upptrappat gängvåld är mer troligt när våldshandlingar utförs som svar på ett angrepp från ett annat gäng. Enligt en del teorier är gängvåld en grupps agerande för att vinna status. Men den här studien ger inte stöd för idén att gängrelaterat dödligt våld skulle ge upphov till en social dominansordning mellan gängen.

Resultaten stod sig efter kontroll för inflytande av olikheter i form av gäng- och organisationstyp, gruppernas etniska sammansättning och grannskapets sociala struktur. Forskarna menar att det stöder tesen om etnisk invarians, dvs. att gängvåldets verksamma mekanismer är desamma oavsett gängens etniska särdrag.

Vilken nytta kan man ha av den här typen av amerikanska forskningsresultat? För det första ligger det ett självklart värde i att få en vederhäftig uppdatering av läget ifråga om gängens antal, utbredning, aktivitetsnivå etc. Möjligheten till jämförelser kan också vara av vikt i ett läge när proportioner och nyanser går förlorade i den offentliga debatten. 730 000 dokumenterade gängmedlemmar förskräcker. Ponera att vi i Sverige har 1 000 gängmedlemmar. Det skulle jämförelsevis ge 32 000 överfört till amerikanska förhållanden. Räknat på det sättet är det amerikanska gängproblemet ca 20 gånger så stort (kvantitativt) som det svenska. En annan fördel är att den här studien använder teori och metod som numera också har fått genomslag i svenska beskrivningar och analyser av socialt utsatta områden. I NOAs båda rapporter om särskilt utsatta områden har områdesförhållanden en central roll, och här problematiseras också effekter av sociala relationer mellan gäng och mellan gängen och övriga områdesinvånare. Eftersom den amerikanska forskningen på detta område ligger en bra bit före den svenska finns användbara teoretiska och metodmässiga rön att ta till sig och använda i svensk gängforskning. I den svenska offentliga debatten har frågan om betydelsen av etniska särdrag getts allt större utrymme. Den frågan har under lång tid funnits med i amerikansk samhällsvetenskaplig forskning. Resultaten från denna studie, liksom från många andra, styrker tesen om etnisk invarians. Det betyder att brottslighetens orsaker och drivkrafter är desamma oavsett individers och gruppers etniska tillhörighet. Det gäller med stor sannolikhet också för svenska förhållanden. Men det gäller att med valida forskningsresultat visa att så är fallet.

Som bekant är det vanskligt att översätta och överföra resultat från ett land till ett annat, särskilt när skillnaderna är så omfattande som mellan USA och Sverige. Frågan är därför om resultaten ger lärdomar som kan användas för policies och praktiska åtgärdsprogram i Sverige. Ett tänkbart område gäller de rumsliga faktorernas (områdesfaktorernas) betydelse för gängvåldets frekvens och beskaffenhet. Här finns iakttagelser och slutsatser som ger tydliga fingervisningar om behovet av förändrings- och utvecklingsarbete i våra socialt utsatta områden. Även om miljonprogrammets områden till stor del är gjutna i betong, finns utrymme för fysisk och social områdesförändring. En hel del görs förvisso när det gäller om- och nybyggnation, blandning av boendeformer, förbättrad infrastruktur, tillkomst av arbetstillfällen och förhöjd servicenivå. Men det har hittills inte varit tillräckligt. Mer behövs. Kanske kan den påvisade tydliga kopplingen mellan gängvåldets frekvens och områdesfaktorer i denna studie fungera som drivkraft för nya, mer kraftfulla insatser.* Papachristos, Andrew V., David M. Hureau & Anthony A. Braga (2013) ”The Corner and the Crew: The Influence of Geography and Social Networks on Gang Violence”. American Sociological Review 78(3), 417–447.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar