tisdag 23 maj 2017

Varför begår människor brott?


Fler än Oskar Engdahl, docent i sociologi vid GU, och jag har ställt denna fråga och funderat över svaren. Men eftersom vi tillsammans ägnat ca femtio yrkesår åt att ta reda på vad samhälls- och beteendevetenskaperna säger om kriminologins grundfråga, har vi samlat våra rön om de mest inflytelserika teorierna i en nyutkommen bok (Varför begår människor brott? Samhälls- och beteendevetenskapliga svar på kriminologins grundfråga, Lund: Studentlitteratur).

De teorier vi skärskådar handlar om:

-       anomi och sociala påfrestningar
-       social inlärning av kriminellt beteende
-       social kontroll och social desorganisation
-       samhällsreaktionens betydelse
-       rationella val, rutinaktiviteter och den fysiska miljöns utformning
-       sociala konflikter och maktförhållanden.

Varje teori presenteras först i sin ursprungliga version, följt av en granskning av framgångsrika vidareutvecklingar. Vi ägnar utrymme åt besvärande invändningar och redogör för och diskuterar teoriernas giltighet utifrån de kritiska utvärderingar som gjorts. Med en särskild ingångsvinkel betonar vi teoriernas uppbyggnad. Vilka nyckelbegrepp används och utvecklas och hur ser förklaringarna ut – hur och vad klargör de?

I ett avslutande kapitel jämförs och diskuteras likheter och skillnader mellan teorierna. Läsaren får därmed verktyg för att själv beakta styrkor och svagheter, vilket förhoppningsvis gör det möjligt att välja en lämplig teori för att på egen hand gå vidare med grundfrågan – varför begår människor brott?

Om du vill bekanta dig med boken, provläsa ett avsnitt och beställa ett ex. – gå in på:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar