fredag 28 juni 2024

Är den svarta svanen större i Sverige än i Danmark?

 

Den danska dokumentärserien ”Den svarta svanen” har väckt stor uppmärksamhet, med efterföljande debatt om att problemen med infiltration och samröre mellan den övre och undre världen är större i Sverige än i Danmark. Den underliggande tankegången är att det måste vara så eftersom gängkriminaliteten med skjutningar och sprängningar är så mycket värre här. Förklaringarna baseras på kända idéer: den oreglerade invandringen, den misslyckade integrationen, ideologiskt styrd bagatellisering av problemen, naivitet och handlingsförlamning, målkonflikter där snabb myndighetsservice och låga upphandlingskostnader drar det längsta strået och ovanpå det betoningen av sekretess och personlig integritet. Men är den svarta svanen verkligen större i Sverige? Om vi lämnar gissningarna och favoritåsikterna finns en del data som kan ge vägledning.

 

I en EU-rapport från 2021 (Hulme, Disley & Blondes, 2021) beskrivs, analyseras och beräknas den organiserade brottslighetens utbredning inom EU. Det görs utifrån följande definition: 

 

”OCGs (Organised Crime Groups) are defined by the EU Council Framework Decision 2008/841/JHA as a structured association, established over a period of time, of more than two persons acting in concert with a view to committing offences which are punishable by deprivation of liberty or a detention order of a maximum of at least four years or a more serious penalty, to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit”.

 

Därmed avgränsas studien till allvarlig organiserad brottslighet med tydligt vinningsmotiv och den fokuserar på följande brottsområden: gods-/momsbedrägerier, avfallsdumpning, illegal vapenhantering, illegal tobakshantering, betalkortsbedrägerier, godsstölder, organiserade egendomsbrott samt människohandel (trafficking). Även illegal narkotikahantering ingår, men här finns inga jämförelsevisa landsiffror. Låt oss se på beräknad omsättning (bruttoinkomster från försäljning av varor och tjänster) för varje brottsområde för Sverige respektive Danmark.

 

Brottsområde

Oms Sverige, milj. €

Oms Danmark, milj. €

Gods-/momsbedrägeri

1 155

1 119

Avfallsdumpning

337 

123

Illegala vapen

9

Illegal tobakshantering

57

31

Betalkortbedrägeri

43 

57

Godsstölder

200

58

Org. egendomsbrott

105

109

Trafficking

5

Summa

1 909 

1 513

 

Omsättningen av allvarlig organiserad brottslighet inom de nämnda områdena är alltså större i Sverige än i Danmark. Beaktat att Sverige är större än Danmark, befolkningsmässigt (78 % större) och i termer av bnp (48 % större), förskjuts siffrorna till Sveriges fördel. I relation till dessa storheter har Danmark en allvarlig organiserad brottslighet med större relativ omsättning än Sverige.

 

EU-rapporten beräknar även den informella eller gråa ekonomin bland medlemsländerna. 

Härmed avses:

”Legal activities that are deliberately concealed from public authorities for the following reasons: to avoid payment of income, value-added or other taxes; to avoid payment of social security contributions; to avoid having to meet certain legal standards, such as minimum wages, maximum hours, safety or health standards.” 

 

Den informella sektorn är alltså inte synonym med den kriminella ekonomin. Men den har en viktig intermediär funktion. Den fungerar som näringskälla och länk mellan den svarta (illegala) ekonomin och den vita (legala) ekonomin. Ett mått på denna sektor kan därför ge en uppfattning om incitamenten för infiltration och interaktion mellan den undre och övre världen. Enligt rapporten motsvarar den informella sektorn i Sverige  10,7 % av landets bnp. För Danmarks del beräknas den till 11,7 % av landets bnp. I båda fallen gäller det 2017 års siffror. Det ska sägas att genomsnittet för EU ligger i spannet 13,3 till 16,1 %, beroende på viktningsförfarande. Länder med höga andelstal är Cypern, Grekland, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Spanien, Italien och Litauen.

 

Men åter till jämförelsen mellan Sverige och Danmark. Enligt måttet på den informella ekonomin - den intermediära kontexten - skulle Danmark ha en något högre grad av sammanflätning mellan den undre (svarta) och övre (vita) ekonomin. Lägger vi till att den organiserade brottsligheten i Danmark tycks omsätta större belopp, relativt landets bnp, verkar det nog som att den svarta svanen är större i Danmark än i Sverige. 

 

Det ska i sammanhanget nämnas att siffran 10,7 % av Sveriges bnp har missförståtts och feltolkats som ett mått på den kriminella ekonomin i Sverige (Persson & Wahlström, 2023:15). I det refererade avsnittet säger författarna också att det rör sig om summor motsvarande halva den svenska statsbudgeten. Procentsatsen är, som tydligt framgår i rapporten, dock varken ett mått på den allvarliga organiserade brottslighetens omsättning eller ett mått på den kriminella ekonomin i bred bemärkelse.

 

Litteratur:

 

Shann Hulme, Emma Disley & Emma Louise Blondes (eds.) (2021) Mapping the risk of serious and organised crime infiltrating legitimate businesses. Final report. Bryssel: European Commission.

 

Jan Persson & Johannes Wahlström (2023) Klanerna. Den systemhotande brottsligheten. Stockholm: Mondial. 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar